Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Senaste tweet

Topp

Agenda Årsmöte 2018

Agenda Årsmöte 2018

Publicerat

Agenda Årsmöte Nybro Vikings IF tisdag 5 juni 2018
1. Styrelseordförande och Klubbchef hälsar välkommen samt informerar om verksamhetsåret 2017/2018.
2. Årsmötet inleds, se separat Föredragningslista för Årsmöte.
3. Nybro Vikings IF – Lagbygget 2018/2019.
4. Nybro Vikings IF – Ungdom- och Junior.
5. Nybro Vikings IF – Pontus Petterström.

Föredragningslista Årsmöte Nybro Vikings IF tisdag 5 juni 2018
1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. a) Styrelsens Verksamhetsberättelse
b) Styrelsens Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av:
a) Ordförande och Vice ordförande för en tid av ett år
b) Styrelseledamöter för en tid av ett år
c) Val av revisor för en tid av ett år
d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses som ordförande
e) Beslut om val av ombud SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Övriga frågor
14. Hederspriser, avtackningar mm.
15. Mötet avslutas